Custom Joomla Theme by FatCow.com

ŠVP - školní vzdělávací program

"Učíme se pro život"  (právě probíhá aktualizace)


1. stupeň - POVINNÉ PŘEDMĚTY (charakteristiky + osnovy)

Český jazyk

Jazyková výchova

Komunikační a slohová výchova

Literární výchova

Matematika

Číslo a početní operace

Závislosti

Geometrie

Nestandartní úlohy

Rozšiřující učivo 

Cizí jazyk: Anglický jazyk

Anglický jazyk

Člověk a jeho svět

1. - 3. třída: Člověk a jeho zdraví ; Lidé a čas ; Lidé kolem nás ; Místo kde žiji ; Rozmanitost přírody

4. - 5. třída: Člověk a jeho zdraví ; Lidé a čas ; Lidé kolem nás ; Místo kde žijeme ; Rozmanitost přírody 

Pracovní činnosti

Příprava pokrmů

Pěstitelské práce

Práce s drobným materiálem, papírem

Konstrukční činnosti

Informatika

Vyhledávání informací

Zpracování informací

Hudební výchova

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Tělesná výchova


1. stupeň - VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (charakteristiky + osnovy)

Estetická výchova - Výtvarné činnosti

Výtvarné činnosti

Sborový zpěv

Sborový zpěv2. stupeň - POVINNÉ PŘEDMĚTY (charakteristiky + osnovy)

Český jazyk

Jazyková výchova

Komunikační a slohová výchova

Literární výchova

Matematika

Číslo a početní operace

Závislosti

Geometrie

Nestandartní úlohy

Cizí jazyk: Anglický jazyk

Produktivní řečové dovednosti

Interaktivní řečové dovednosti

Receptivní řečové dovednosti

Dějepis

Člověk v dějinách

Křesťanství

Moderní doba

Modernizace společnosti

Nejstarší civilizace

Objevy a dobývání

Počátky lidské společnosti

Rozdělený a integrující se svět

Fyzika

Elektromagnetické děje

Energie

Látky a tělesa

Mechanické vlastnosti tekutin

Pohyb těles

Vesmír

Zvukové děje

Přírodopis

Přírodopis

Zeměpis

Zeměpis

Chemie

Anorganické sloučeniny

Chemické reakce

Chemie a společnost

Organické sloučeniny

Pozorování

Směsi

Práce s laboratorní technikou

Hudební výchova

Hudební výchova

Občanská výchova

Člověk jako jedinec

Člověk ve společnosti

Mezinárodní vztahy, globální svět

Stát a hospodářství

Stát a právo

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

přehled výuky v jednotlivých ročnících

Pěstitelské práce

Příprava pokrmů

Svět práce

Údržba domácnosti

Design a konstruování

Péče o dítě

Práce s technickým materiálem

Informatika

Digitální technologie

Vyhledávání informací

Zpracování informací


2. stupeň - VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (charakteristiky + osnovy), školní rok: 2013 - 20142014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 -2018

Konverzace z anglického jazyka

Konverzace z anglického jazyka

Německý jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Francouzský jazyk

Francouzský jazyk

Základy administrativy

Základy administrativy

Sportovní hry

Sportovní hry

Informatika

Informatika

Technické kreslení

Technické kreslení

Cvičení z matematiky

Závislosti

Nestandartní úlohy

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti


2. stupeň - NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Náboženství