Custom Joomla Theme by FatCow.com

ŠVP družiny

Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom, příspěvková organizace, Opavská 39, 747 69 Pustá Polom

 

Školní vzdělávací program školní družiny

 

 1.      Identifikační údaje 

Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom, příspěvková organizace

Opavská 39, 747 69 Pustá Polom

IČ 75028972

Tel: 553 776 101

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ředitel školy:             Mgr. Vlastimil Hrádek

Tel: 553 776 068

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zřizovatel:

Obec Pustá Polom, Slezská 250, 747 69 Pustá Polom

Tel: 553 666 951

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Školní družina, Opavská 39, 747 69 Pustá Polom

Tel: 553 776 069 nebo 602 210 343

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tento Školní vzdělávací program školní družiny je platný od 2. 9. 2013 

Mgr. Vlastimil Hrádek

 

2.      Charakteristika podmínek vzdělávání

2.1.   Časový plán vzdělávání

Činnost ŠD probíhá od září do června v následujícím časovém rozvržení:

6. 30 – 8. 00 – odpočinková činnost

11. 45 – 13.00 – organizace oběda, individuální činnost

13. 00 – 14. 30 – zájmové činnosti

14. 30 – 16. 00 – příprava na vyučování, činnost dle zájmu dětí

  

2.2.   Formy vzdělávání 

 • Pravidelná činnost – organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru
 • Spontánní aktivity – každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranní ŠD a v období před odpoledním odchodem
 • Relaxační činnosti – kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování, slouží k regeneraci sil
 • Příprava na vyučování – didaktické hry, individuální příprava, rozšiřování a upevňování poznatků z výuky.

  

2.3.   Velikost a vnitřní organizace zařízení 

 • ŠD je tvořena dvěma odděleními. Program je koncipován do počtu 60 žáků. Činnost probíhá v budově ZŠ ve 2. patře (podkroví) ve dvou místnostech. ŠD navštěvují dětí ve věku 6 – 10 let 1. – 5. ročník. Přednostně jsou přijímáni děti nižších ročníků a dojíždějící žáci.
 • Vychovatelka ŠD přebírá žáky po 4. vyučovací hodině.
 • Žáci, kteří končí výuku 5. vyučovací hodinou přicházejí individuálně. Pobyt žáka v ŠD je zahájen jeho příchodem. Odchody žáka se řídí poskytnutými údaji na zápisním lístku.
 • Prázdninový provoz je zajištěn v případě, že je přihlášeno k docházce nejméně 10 dětí. Stravování žáků je během prázdnin zajištěno.
 • Stravování žáků zajišťuje školní jídelna, pitný režim žáků zajišťuje školní jídelna a rodiče žáků.

 

 

3.      Cíle vzdělávání  

§  Rozvoj osobnosti člověka

§  Získání všeobecného přehledu

§  Pochopení a uplatnění zásad demokracie

§  Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické a kulturní skupině

§  Získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně

§  Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví

§  Výchova k zdravému životnímu stylu

§  Podpora kreativity a osobních kvalit

§  Výchova ke smysluplnému využití volného času

 

4.      Charakteristika vzdělávacího programu 

§  Vychází z RVP pro základní vzdělávání

§  Je určen pro děti od 1. do 5. třídy

§  Je tvořen dle podmínek pro vzdělávání školy a dle polohy školy

§  ŠVP je otevřený dokument, který se může během doplnit nebo opravit

  

5.      Obsah vzdělávání - vzdělávací a výchovné oblasti  

5.1.   Člověk a jeho svět  

5.1.1.      Místo kde žijeme  

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů. Popis okolní krajiny, orientace v prostoru a čase (kompetence činnostní a občanské)

 

5.1.2.      Lidé kolem nás  

Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, verbální i nonverbální komunikace. Dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně. (Kompetence k řešení problému, komunikativní a sociální)

 

5.1.3.      Lidé a čas  

Budování a dodržování správného režimu dne, vytváření pravidelných návyků. Umět využít účelně a správně svůj volný čas – základy pro využití smysluplných volnočasových aktivit. (kompetence k trávení volného času)

 

5.1.4.      Rozmanitost přírody  

Vycházky a pobyt v přírodě, pozorování změn, určování stromů, bylin, přírodnin a různých úkazů, zvířat. Využití encyklopedií a atlasů, následné výtvarné zpracování. Ekologická výchova – ochrana přírody. (Kompetence k učení a ke trávení volného času)

 

5.1.5.      Člověk a jeho zdraví  

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, poskytnutí první pomoci při drobných poraněních. Dopravní výchova a bezpečnost v silničním provozu. Pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, dodržování pitného režimu. (Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské)

 

5.1.6.      Informační a komunikační technologie  

Základy práce s počítačem, komunikace s Internetem – vyhledávání informací.

  

5.2.   Člověk a svět práce  

5.2.1.      Pracovní výchova  

Všechny pracovní praktické činnosti žáků pomáhají rozvoji jejich rozumového poznání, zdokonalují jemnou motoriku a manuální zručnost, učí je při práci uvažovat, aby věděli, co chtějí dělat a připravili si všechno, co budou potřebovat. Učí žáky individuálně zodpovídat za kvalitu své práce, rozlišovat jednoduché materiály, všímat si jejich vlastností, poznat k čemu slouží jednoduché pracovní nástroje a naučit se s nimi bezpečně manipulovat. Praktické činnosti s různými materiály a nástroji pomáhají zpřesňovat představy dětí o věcech a jevech okolního světa, naučí se dbát o bezpečnost svou i ostatních dětí. Naučí se práci s papírem, kartonem, modelovací hmotou, netradičními materiály a stavebnicemi. (kompetence pracovní, trávení volného času, občanské a činnostní, řešení problému)

  

5.3.   Člověk a zdraví  

5.3.1.      Tělesná výchova  

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji dětí, nejen ke zvýšení jejich pohybových schopností, ale i k posílení jejich charakterových vlastností. (Spolupráce, zodpovědnost, odvaha, vytrvalost, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu). Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláváním u dětí radostného pocitu z pohybu se podílet na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a posilování jejich charakterových vlastností. Seznámení s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad při hrách, posilovat tělesnou a duševní pohodu dětí. (Kompetence trávení volného času, sociální a komunikativní). 

 

5.4.   Umění a kultura  

5.4.1.      Výtvarná výchova

 Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky – krásná vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta a mimiky. Umění se vyjádřit jazykem, obohacení emocionálního života. Použití nekonvenčních výtvarných technik, hra s barvou, zvládnutí plochy. Orientace v prostoru, výstavky, dramatizace různých situací. (Kompetence k učení, trávení volného času, k řešení problému a komunikativní)

 

5.4.2.      Estetická a hudební výchova

 Zpěv by se měl stát pro děti přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti, s hudbou se dítě setkává odmalička. Písně propojujeme s rytmickým cvičením a hrou na jednoduché hudební nástroje. Učit děti cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se rozvíjet rytmické cítění, začlenění tanečních prvků. (kompetence trávení volného času, komunikativní a sociální).

  

5.5.   Klíčové kompetence

 Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

§  Kompetence k učení

Vědomě eliminuje rušivé podněty a vytváří si optimální podmínky pro učení – učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, odpovídá na ně. Získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje je při získávání dalších vědomostí a při učení. Používá jednoduché textové zdroje – časopisy, učebnice, encyklopedie, internet.

§  Kompetence k řešení problému

Všímá si dění okolo, hledá různé varianty k řešení problémů, nenechá se odradit neúspěchem a směřuje vytrvale k řešení. Chápe, že vyhýbání se problému k cíli nevede. Přijímá odpovědnost za výsledek řešení problému – rozpozná jakých chyb by se moh při řešení problému dopustit. Dokončuje započaté činnosti.

§  Kompetence komunikativní

Ovládá řeč, vyjadřuje svá sdělení, myšlenky, pocity, otázky a odpovědi vhodně formulovanými větami. Komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovanost projevu.

§  Kompetence sociální a interpersonální

Samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, oceňuje své spolužáky ve skupině za dobrou práci, spolupracuje ve skupině a dělí se o pomůcky a materiál. Rozpoznává nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu. Příjme roli ve skupině. Dokáže se prosadit i podřídit a přijmou kompromis, respektuje jiné, je tolerantní odlišnostem jednotlivci.

§  Kompetence činnostní a občanské

Učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. Odhaduje rizika svého jednání, nápadů. Odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá a druhých. Chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí. Vnímá krásy přírody a cíleně o ně pečuje. Aktivně se zapojuje do veřejného dění.

§  Kompetence k trávení volného času

Umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech. Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času. Dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. Plánuje a organizuje své pracovní činnosti.

 

 

6.      Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a talentovaných žáků  

 • Talentované děti mají možnost navštěvovat oddělení ZUŠ (hudební obor, výtvarný obor), která pracuje ve stejné budově jako ŠD. Organizace činnosti ŠD je plánována tak, aby mohli ze ŠD volně přecházet do hodin ZUŠ. Učebny ZUŠ jsou na stejném podlaží jako ŠD. 
 • Podněcujeme a motivujeme nejen talentované žáky, ale i zdravotně oslabené žáky, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ze sociálně slabého prostředí formou individuálního přístupu a pomoci. 

 

7.      Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání  

 • Žáci jsou přijímáni na základě písemných přihlášek, zápisních lístků. Přednost mají žáci nižších ročníků, žáci dojíždějící a žáci zaměstnaných rodičů.
 • V zápisním lístku jsou po rodičích vyžadovány následující údaje (dle aktual. znění zákona 561/2004 sb.): jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu zákonného zástupce, místo pro doručování písemností, telefonické spojení na zákonného zástupce.
 • Zákonní zástupci mají povinnost informovat o zdravotním stavu žáka a o veškerých závažných změnách, které nastanou.
 • Z organizačních důvodů si škola vyhrazuje konečné právo rozhodnout o přijetí či nepřijetí a při opakovaném a hrubém porušování školního řádu i o vyloučení žáka ze školní družiny
 • Předběžné přihlášení mají možnost rodiče budoucích žáků 1. ročníku již v zápisním
 • ŠD neorganizuje školy v přírodě ani víkendové pobyty.  

 

8.      Materiální a technické podmínky 

Obě oddělení školní družiny jsou umístěna ve 2. patře budovy školy společně s 1. stupněm základní školy, mateřskou školou, ZUŠ a školní jídelnou. Žáci mají k dispozici šatnu na patře. Vlastní prostory ŠD jsou vybaveny lavicemi a židlemi, v místnostech jsou položeny hrací koberce. Žáci mají k dispozici hračky, hry, výtvarné potřeby a jiné pomůcky, které jsou uloženy ve skříních v hernách. K dispozici je DVD přehrávač, VCR přehrávač a TV. Žáci mohou využívat i PC v malé učebně ZŠ. ŠD využívá také školní hřiště, školní tělocvičnu a školní zahradu, které jsou součástí areálu školy.  

 

9.      Personální podmínky 

Činnost školní družiny zajišťují odborně kvalifikované osoby v oblasti vychovatelství. Odborné zaměření si dále prohlubují dalšími akreditovanými kurzy a samostudiem.  

 

10.  Ekonomické podmínky  

Činnost školní družiny je financována ze státního rozpočtu – přímé náklady, z rozpočtu školy – provozní prostředky a z finančních darů rodičů a sponzorů.

  

11.  Hygiena a bezpečnost práce a ochrana zdraví  

§  Každé oddělení může pojmout max. 30 žáků.

§  Místnosti jsou vybaveny odpovídajícím osvětlením a umývadlem.

§  Koberce jsou pravidelně vysávány a PVC je umýváno mokrou cestou.

§  Místnosti jsou pravidelně větrány okny.

§  Místnosti mají vytápění s elektronickou regulací.

§  Lékárnička je umístěna v denní místnosti personálu.

§  Děti jsou chráněny před činnostmi, které by byly pro ně nebezpečné nebo by mohly poškodit jejich zdraví.

§  Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o BOZ dle osnovy, která je přílohou provozního řádu ŠD. Nově příchozí žáci jsou poučeni dodatečně.

§  Vychovatelky spolupracují s rodiči a s třídními učiteli a bezprostředně reagují na výchovné a jiné problémy žáků.

 

12.  Zveřejnění ŠVP školní družiny 

Školní vzdělávací program školní družiny je zveřejněn na internetových stránkách školy a je k dispozici u vychovatelek školní družiny a v ředitelně školy.