Custom Joomla Theme by FatCow.com

Organizace výuky v Základní škole Pustá Polom

Základní informace


Budova školy Opavská 39, 3. – 9. ročník:

 • Školní budova se pro žáky otevírá v 7:30 hodin.

 • Je-li rozvrhem stanoven začátek vyučování na 7:00 hodin, otevírá se školní budova v 6:50 hod.

 • Začátek  vyučovací hodiny během dopoledního vyučování je oznamován zvoněním. Během odpoledního vyučování je hodina zahajována i ukončována vyučujícím.

 

1. Začátek vyučování: Žáci jsou na svém místě 5 minut před zahájením vyučovací hodiny (1. zvonění 7:55 hod.). 

Vyučovací hodina začíná v 8:00 hodin.

Dopolední vyučování:

1. hodina         8:00

2. hodina         8:55

3. hodina         9:55

4. hodina         10:50

5. hodina         11:45

6. hodina         nezvoní, začátek 12:40

 

Odpolední vyučování:

7. hodina         nezvoní, začátek 13:10

8. hodina         nezvoní, začátek 14:00

 

 2. Konec vyučování

 • Dopolední vyučování končí dle rozvrhu 4., 5. nebo 6. vyučovací hodinu.

 • Stravuje-li se žák ve školní jídelně, je odveden pedagogickým pracovníkem do školní jídelny.

 • Nestravuje-li se žák ve školní jídelně a čeká na odpolední vyučování ve školní budově, má k tomuto účelu vyčleněny prostory, kde je zajištěn dohled nad žáky.

 • Odpolední vyučování začíná ve 13:20 hodin.

 • Pokud se žáci v rámci výuky přemísťují do jiných tříd, činí tak zpravidla těsně před zvoněním na danou vyučovací hodinu.

 • Odpolední vyučování končí zpravidla ve 14:45 hodin, není-li rozvrhem stanoveno jinak.

 • Výuku TV ve třídách s počtem nad 25 žáků zajišťuje 1 vyučující. Vyučující přihlíží k bezpečnostním a hygienickým podmínkám.

·         V případě, že je v odpoledním vyučování zařazen předmět se dvěma po sobě jdoucími hodinami a výuka probíhá bez přestávky, může být druhá hodina tohoto celku

zkrácena o dobu přestávky.

 • Dojíždějící žáci mohou na autobusové spoje počkat ve školní budově, kde je k tomuto účelu vyčleněna čekací třída.

  

Budova školy Slezská 405, 1. – 2. ročník

 • Školní budova je otevřena od 6:30 hodin (ŠD).

 • Začátek výuky je v 8:00. Výuka končí dle rozvrhu buď 4. vyučovací hodinu 11:45 hodin nebo 5. vyučovací hodinu 12:30 hodin. V této budově není začátek a konec vyučovacích hodin oznamován zvoněním.

 • Vyučující sami určují délku vyučovací hodiny s ohledem na aktuální stav žáků, přičemž jsou povinni dodržovat rozvrh hodin a hygienické zásady vyučovací hodiny.

 

Školní družina

 • Žáci 1. – 5. ročníku mohou navštěvovat školní družinu. Školní družina je otevřena ráno od 6:30 do 8:00 hodin a odpoledne od 11:45 do 16:00.

 • Žáci do ŠD přicházejí sami. Ze školní družiny si žáky odvádí rodiče, popř. odchází sami, dle domluvy s rodiči a dle časového údaje uvedeného v zápisním lístku do ŠD.

 

Odchod žáků do školní jídelny 

 • Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně jsou odváděni vyučujícími do školní jídelny dle rozpisu, který je umístěn ve sborovně školy (pro celou školu) a v jednotlivých kmenových třídách (pro danou třídu). 

 • Z organizačních a prostorových důvodů ŠJ jsou po páté vyučovací hodině stanoveny dva časy odchodu. 12:25 – 12:30  a 12:40 – 12:50.

 • Žáci, kteří odcházejí až 12:40, čekají ve své třídě. Po čtvrté a šesté vyučovací hodině jsou žáci odváděni do ŠJ ihned po skončení výuky.

 • Dozor je ukončen odchodem žáka z jídelny.